شرط حق مسکن 

اینجاب روز گذشته ضمن یک مشاوره حقوقی در خصوص طلاق توافقی 

بعنوان وکیل خانواده در خصوص شرط مسکن نظراتی را به مراجعه 

کننده به موسسه حقوقی ام ارایه نمودم  که یک وکیل پایه یک دادگستری

ارایه می نماید .

خلاصه شرایط حق مسکن :

گاهی اوقات ضمن عقد نکاح ،زوج به زوجه اجازه می دهد که اختیار 

تعیین مسکن ویا منزل با همسر باشد .واین اجازه در عقدنامه ثبت می شود .

حال به کاربرد این شرط می پردازم .

1 با این شرط حق تعیین مسکن با زن خواهد بود .

2 مهم ترین کاربرد شرط حق تعیین مسکن این است که در صورتی 

که مکان نامناسبی توسط شوهر برای زوجه در نظر گرفته شود زن 

می تواند از سکونت در ان خودداری کند .

3 حال اگر زوج حاضر به تغییر مکان زندگی نباشد .وزن خانه را ترک کند 

و حاضر به قبول زندگی مشترک نباشد زن از بسیاری از حقوق از جمله 

حق گرفتن نفقه (به خاطر نشوز ویا همان عدم تمکین از همسر در زندگی 

در همان مکان )محروم می شود واصطلاحا ناشزه نامیده می شود .

4 در صورتیکه این شرط یعنی حق تعیین مسکن با زن باشد وضمن عقد 

صورت گرفته باشد دیگر در صورت نبودن توافق در خصوص منزل باعث 

ناشزه شناخته شدن همسر در روابط زناشویی نخواهد شد .چراکه این 

شرطی است که مرد ضمن عقد ازدواج به زن داده است .

5 از اخرین مقاله وکیل فتح اللهی منتشره در روزنامه ابتکار با فشردن 

کلمه خیانت واز دیگر مقالات منتشره ایشان در روزنامه با فشردن 

کلمه وکیل معروف خانواده دیدن فرمایید .

6 تلفن تعیین وقت مشاوره با وکیل ومدرس حقوق خانواده 09121463248