Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

در کدام دادسرا میتوان از رابطه نامشروع شکایت کرد 

1 جرم رابطه نامشروع یک جرم اخلاقی بوده که در جامعه ما مذموم است 

2 دفتر وکالت ایام عید باز است 

3 برای پی گیری این جرم باید در دادسرای مربوطه شکایت کرد 

4 وکیل و مدرس حقوق خانواده نویسنده بیش از 15 مقاله در روزنامه ابتکار 

6 09121463248

داسرا |جرم |رابطه نامشروع |وکیل خانواده |شکایت