صدور چک از حساب بسته یا مسدود |دفتر وکالت ایام عید باز است 

1 طبق قانون هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند 

2 عمل وی در حکم صدور جک بلامحل خواهد بود وبه حداکثر مجازات ذکر شده در قانون 

3 چک محکوم خواهد شد ومجازات ذکر شده غیر قابل تعلیق است پس برای شخصی 

4 که با علم به بسته بودن حساب خود چک صادر نماید 3 مجازات تعیین شده است 

5 وکیل ومدرس حقوق خانواده 09121463248|دفتر وکالت ایام عید باز است 

چک |مجازات |وکیل خانواده |وکیل کیفری |