رابطه نامشروع وطلاق 

1 رابطه نامشروع به اعمالی غیر از زنا اطلاق میشود 

2 البته در اکثر اوقات حکم به رابطه نامشروع داده میشود 

3 هرگونه رابطه غیر قانونی و غیر شرعی بین 2 نامحرم نامیده میشود 

4 رابطه نامشروع ارتباط مستقیمی با طلاق دارد 

5وکیل ومدرس حقوق خانواده 09121463248 

6نویسنده بیش از 17 مقاله در روزنامه ابتکار 

رابطه نامشروع |طلاق |وکیل خانواده |زنا |طلاق