Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ایا بعد از عقد میتوان مهریه را افزایش داد؟

1 وکیل ومدرس حقوق خانواده نویسنده بیش از 17 مقاله حقوقی در روزنامه ابتکار 

ضمننا مسایل مهریه ربطی به طلاق ندارد |09121463248

3 در قوانین امده است که افزایش ثانویه مهریه قابل استناد نیست 

4 این بدان معناست که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه اگر طرفین تصمیم به افزایش مهریه بگیرند 

5 وحتی اقرار نامه ای تنظیم و توضیحاتی را اضافه کنند شرایط جدید نمی تواند بعنوان مهریه 

6 اصلی تلقی شود .در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که امتیازات مهریه را ندارد .

مهریه |طلاق |وکیل خانواده |وکیل مهریه