Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

قبل از مراجعه جهت طلاق از حقوق خود اشنا شوید 

1 دادخواست طلاق مهریه اجرت المثل حضانت شاید این اسامی را شنیده باشید 

2 هر یک از این دادخواست ها نکات مهمی دارد که اقدام بدون توجه به انها بسیار خطرناک خواهد بود 

3 بطور مثال طلاق از طرف زوج یا زوجه باهم فرق میکند 

4 دادخواست مهریه ویا اجرای ان نکاتی دارد |09121463248

قبل از هر اقدام با وکیل متخصص خانواده مدرس خانواده مشورت نمایید .

5 وکیل ومدرس حقوق خانواده نویسنده بیش از 18مقاله در روزنامه ابتکار 

طلاق |مهریه |اجرت المثل |وکیل خانواده |طلاق زوجه