Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 اکثر اوقات دادخواست طلاق فاقد دلایل میباشد 

2 صرف تنفر و اکراه از شوهر دلیل طلاق نیست 

3 در داد خواست طلاق باید نکاتی را رعایت کرد 

4 ضمننا پس از روشن شدن جریان دعوی شما باید داور انتخاب کنید 

5  همچنین تکلیف مهریه |حضانت |نفقه |وحقوق مالی زوجه باید روشن گردد .

6 وکیل و مدرس حقوق خانواده 09121463248|تلفن مستقیم جهت تعیین وقت 

7 نویسنده بیش از 18 مقاله حقوق خانواده در روزنامه ابتکار 

طلاق |دادخواست طلاق |مهریه |نفقه |حضانت |وکیل خانواده