لحظه که چک را صادر می نمایید تاریخ همان روز را بر چک درج کنید.

در این صورت چک دریافت شده به روز است.

حتی اگر آن روز تعطیل رسمی باشد،ولی اگر تاریخ چک غیر از تاریخ دریافت باشد

چک مهلت دار بود و در صورت طرح شکایت آن چک کیفری نمی‌‎باشد بلکه می‌تواند حقوقی قلمداد گردد.

‎البته باید توجه داشت در صورتی که چک بابت ضمانت خود یا دیگران باشد

حقوقی بوده و فاقد ضمانت اجرای کیفری است و دارنده چک می‌تواند طرح دعوی حقوقی نماید.

وکیل ومدرس حقوق خانواده 09121463248 |نویسنده 18 مقاله در روزنامه 

چک |وکیل خانواده |