Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

مجازات خیانت و زنا |وکیل ومدرس حقوق خانواده 09121463248 

حد زنا برای زانی محصن (مرد متاهل) و زانیه محصنه(زن‌شوهر دار) رجم(سنگسار) است.

درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی

و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه(دلیل قانونی، به جز اقرار) ثابت شده باشد،

موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.

در نشانی ذیل مقالات وکیل فتح اللهی در روزنامه ها را بخوانیدvakiletehran.ir

وکیل خانواده |خیانت |زنا |اعدام