Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فسخ نکاح وطلاق در موارد ذیل با هم تفاوت دارند 

1 فسخ نکاح دارای تشریفات طلاق از قبیل صدور گواهی عدم امکان سازش و اجرای صیغه طلاق نیست 

2 بلکه به هر لفظ یا عملی که دلالت بران نماید واقع میشود 

3 طلاق هنگامی درست است که زن دارای شرایط درستی باشد 

4 زن باید هنگام وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه باشد اما فسخ نکاح دارای این شرایط نیست .

5 وکیل ومدرس حقوق خانواده 09121463248 

6 مقالات وکیل منتشره در روزنامه ها را  در سایت vakiletehran.irببینید  

وکیل خانواده |طلاق |فسخ نکاح