Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پیآمدهای رابطهی نامشروع برای روح، روان و ایمان آدمی بدین قرار است: 1. از میان رفتن کرامت انسانی و غرق شدن در گرداب شهوتها که خود افزایش مفاسد و جرم و جنایت را در پی دارد. 2. کاهش آرامش روانی و افزایش التهاب و اضطراب . 3. سرپیچی از دستور قرآن و احادیث اهل بیت(علیهم السلام) که انسان را از پیروی هوا و هوس باز میدارند. غریزهی جنسی یکی از غریزههای طبیعی نفس بشری است که انسان باید به آن پاسخ بگوید. خداوند هر یک از این غریزهها را بر اساس حکمت و هدفی در نهاد آدمی قرار داده است. بنابراین، خوشبختی و دستیابی به آرامش واقعی انسان در گرو پاسخگویی متوازن و متعادل به همهی این غریزهها است. در این میان، آدمی تنها با بهرهگیری از خرد خویش میتواند این غریزهها را به کنترل درآورد. توجه بیش از اندازه به یک غریزه و چیرگی آن بر همهی خواستههای عقلانی و فطری آدمی، همانند آن است که یکی از اندامهای انسان، بیش از اندازه رشد کند و دیگر اعضا کوچک بماند. بدیهی است چنین هیکلی از سلامت و زیبایی لازم برخوردار نیست و ناقص و بدمنظر خواهد بود. اینک پیآمدهای منفی رابطهی نامشروع برای روح، روان و ایمان انسان را بررسی میکنیم: 1. از بین رفتن کرامت انسانی و غرق شدن در گرداب شهوته اگر انسان با دید استقلالی، به غریزه و شهوتها به عنوان تنها هدف زندگی بنگرد، هر عاملی که بهتر و بیشتر به شهوتها پاسخ دهد، جایز شمرده خواهد شد. در این صورت، چشمچرانی، علاقهی شهوانی به همجنس، تماس جنسی فراتر از دایرهی ازدواج دایم و موقت، خودارضایی، اعتیاد به عکسها و فیلمهای مبتذل و آزادی ارتباط شهوانی پسران و دختران با یکدیگر، پسندیده خواهد بود، حتی اگر با ضابطههای عقلی و دینی در ستیز باشد و به نابودی شرافت انسانی و جامعهی بشری بیانجامد.([1]) با نگاهی به جامعههای غربی، پیآمدهای منفی رابطهی نامشروع را بر فرد و جامعه به خوبی درخواهید یافت. در این جامعهها، هدف انسان از زندگی و آیندهی روشن، از میان رفته است و افزایش روز افزون قتل و جنایت، اعتیاد، خودفروشی، آشفتگی روحی و روانی و دیگر آسیبهای اخلاقی و انسانی، در گسترش اصل لذتجویی و حکومت غریزه بر عقل آدمی، ریشه دارد. در نتیجه، با از میان رفتن اهداف بلند انسانی و پدید آمدن مشکلات اجتماعی، بنیاد پیوندهای خانوادگی رو به تزلزل نهاده است. 2. کاهش آرامش روانی و افزایش التهاب و اضطراب برخی صاحب نظران غربی همچون فروید([2]) و راسل،([3]) آزادیهای جنسی را عامل آرامش روانی و زدودن عقدههای درونی میدانستند، ولی پس از اجرای فراگیر این راهکار در غرب، شاهد افزایش روزافزون آمار بیماریهای روانی، خودکشی و جنایتهای ناشی از ناکامیهای جنسی هستیم. بسی روشن است که گسترش محرّکهای جنسی، انسان را به کامجویی بیشتر میکشاند و هر گونه شکست در این راه، به آسیب بس بزرگتری خواهد انجامید. استاد شهید مطهری(رحمهم الله) در اینباره میفرماید: (این نوع روابط) هیجانها و التهابهای جنسی را فزونی میبخشد و تقاضای سکس را به صورت یک عطش روحی و خواست اشباع نشدنی درمیآورد. غریزهی جنسی همچون آتشی است که هرچه به آن بیشتر خوراک بدهند، شعلهورتر میشود. در نتیجه، با توجه به اینکه روح بشر فوقالعاده تحریکپذیر است، اشتباه است که گمان کنیم تحریکپذیری روح بشر محدود به حدّ خاصی است و از آن پس آرام میگیرد. هیچ فردی از تصاحب زیبا رویان و هیچ زنی از متوجه کردن مردان و تصاحب قلب آنان و بالاخره هیچ دلی از هوس، سیر نمیشود. تقاضای نامحدود خواه و ناخواه انجام ناشدنی است و همیشه مقرون به نوعی احساس محرومیت و دست نیافتن به آرزوها و به نوبهی خود منجر به اختلالات روحی و بیماریهای روانی میگردد که امروزه در دنیای غرب بسیار به چشم میخورد.([4]) 3. پیدایش تنوّعخواهی و اثرگذاری آن بر ازدواج جوانانی که پیش از ازدواج، رابطهی نامشروع را تجربه کرده باشند، هنگام ازدواج و انتخاب همسر، به همه به دید شک و دودلی([5]) مینگرند. حتی پس از ازدواج نیز دل کندن از لذتهای گذشته برای آنان مشکل است و تنوّعطلبی، روانشان را بیمار میسازد و چه بسا پس از مدتی، دوباره به منجلاب فساد کشیده شوند. ویل دورانت میگوید: فساد پس از ازدواج بیشتر محصول عادتهای پیش از ازدواج است.([6]) 4. اثر گذاری رابطهی نامشروع بر ایمان افراد از نگاه معارف دینی قرآن کریم و احادیث اهل بیت(علیهم السلام) با اشاره به پیآمدهای منفی پیروی از هوا و هوس و شهوتها، انسانها را از روی آوردن به آن برحذر داشتهاند. نخستین گام در ایجاد رابطهی نامشروع، نگاههای هوسآلود و چشمچرانی است. به همین دلیل، خدواند در قرآن، افراد با ایمان را از نگاه هوسآلود و شهوانی بازداشته است.([7])سرپیچی از دستور الهی تنها زیانکاری در دنیا و آخرت را در پی دارد و ایمان و معنویت را نابود میکند. در حدیثی از حضرت علی(علیه السلام)چنین آمده است: حکمت و شهوت در یک قلب جمع نمیشود.([8]) همچنین در روایت دیگری فرموده است: هیچ چیز به اندازهی چیرگی شهوت، تقوا را از بین نمیبرد.([9]) یا اینکه در حدیث دیگری از امیرالمؤمنینعلی(علیه السلام) تصریح شده است: کسی که با شهوت همراه شود، جان و عقلش بیمار میشود.([10]) با توجه به آیات قرآن و احادیث معصومین(علیهم السلام) روشن میشود که انسان در سایهی پیروی از آموزههای نورانی اسلام، به تکامل میرسد و در صورت سرپیچی از دستورهای الهی و دست یازیدن به کردار خلاف شرع، از رحمت الهی دور میشود. آن گاه با خاموش شدن نور الهی در خانهی وجودش، در جادهی فساد و تباهی گام مینهد.

وکیل ومدرس حقوق خانواده 09121463248

وکیل خانواده |رابطه نامشروع